Sửu thúc – Mặc Hắc Hoa

SỬU THÚC

Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Edit : Ly bt

- Truện không mang mục đích thương mại

- Bản quyền của tác giả + bản edit của ly

- Đảm bảo 50- 70 % , dịch theo QT

Thuộc tính phân loại: hiện đại / đô thị sinh hoạt / minh tinh. Sửu thụ

Mấu chốt tự: nhân vật chính phối hợp diễn với người khác

Giản giới

Chương 1  // Chương 2  // Chương 3 // Chương 4 // Chương 5 // Chương 6// Chương 7 // Chương 8// Chương 9 // Chương 10 // Chương 11// Chương 12 //  Chương 13 // Chương 14 // Chương 15 // Chương 16 // Chương 17 // Chương 18 // Chương 19- 20 -21 // Chương 22- 23 // Chương 24 // Chương 25 // Chương 25-26 // Chương 28  // Chương 29  // Chương 30 // Chương 31 // Chương 32 // Chương 33 // Chương 34 // Chương 35 // Chương 36 // Chương 37 // Chương 38 // Chương 39 // Chương 40  // Chương 41 // Chương 42 // Chương 43 // Chương 44 // Chương 45 // Chương 46 // Chương 47// Chương 48

7 thoughts on “Sửu thúc – Mặc Hắc Hoa

  1. Pingback: S – T | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Link tổng hợp | Động Màn Tơ

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s