Tê phượng hàng phong ( hoàn)

Tác giả : Phi Chuyên

Edit : Ly bt

bản edit phi thương mại

Thuộc tính : cổ trang , nhất thụ nhất công , huyễn huyễn , tướng quân công – quân sư thụ

 Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

TOÀN VĂN HOÀN

Advertisements