cậu ba nhà holmes – Phong Kỷ Anh Lạc

bản edit  không mang mục đích thương mại

theo qt 60 -70 %

đồng nhân Sherlock Holmes

coupe chính : Cecil Holmes – Ronaldo ( nhạc sĩ – Cầu thủ -minh tinh văn )

Trợ diễn : Sherlock , Mycroft , Jonh … dàn mật vụ Mỹ

các tình tiết trong truyện đều là hư cấu

edit : ly bt

210932403deewuod2rzrd3

Chương  1 // Chương 2//Chương  3// Chương  4//Chương  5// Chương 6//Chương 7 // Chương 8//Chương 9  // Chương 10//Chương 11  // Chương 12//Chương  13// Chương 14//Chương 15 // Chương 16//Chương  17// Chương 18//Chương 19 // Chương 20//Chương21  // Chương22 //Chương 23 // Chương24 //Chương25  // Chương 26//Chương27  // Chương28 //Chương 29 // Chương 30//

Chương 31 // Chương 32//Chương  33// Chương 34//Chương35  // Chương 36//Chương  37// Chương //Chương  // Chương //Chương  // Chương //Chương  // Chương //Chương  // Chương //Chương  38// Chương39 //Chương40  // Chương 41//Chương42  // Chương 43//Chương44  // Chương45 //Chương46  // Chương 47//Chương48  // Chương 49 //Chương50  // Chương 51// Chương 52// Chương 53//Chương 54// Chương 55 // Chương 56 //Chương 57 // Chương 58 // Chương 59 // Chương 60 // Chương 61

End